Escoltar

Historial

El grup de recerca en Soft Computing, Processament d’Imatges i Agregació (SCOPIA), del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, començà la seva existència, sota aquest nom, el dia 1 de gener de 2017. Tots els seus membres però, formaven part abans del grup LOBFI (Lògica Borrosa i Fusió de la Informació) de reconegut prestigi en el camp de la Lògica Borrosa i el Soft Computing, tant a nivell nacional com internacional. Degut a les seves dimensions i amb la intenció d’aconseguir una millor operativitat, el grup LOBFI decidí de mutu acord dividir-se en dos grups, un dels quals és l’anomenat grup SCOPIA.

SCOPIA neix amb la intenció de continuar la seva capacitat investigadora i mantenir, i fins i tot superar, aquest nivell de reconeixement i projecció a nivell internacional. Amb aquest objectiu, SCOPIA manté contactes i bones relacions amb la major part dels grups espanyols i estrangers especialitzats en temes relacionats, tant teòrics com aplicats, continua formant part del “Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears” (IdISBa) i està immers en projectes amb alguns grups mèdics de l'Hospital Universitari de Son Espases (HUSE) a Palma i amb l'Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" a Cuba.

SCOPIA està actualment format per 11 investigadors, concretament 9 doctors i 2 investigadors en formació (doctorands) i pretén centrar la seva recerca en les següents línies:

  1. Eines del soft computing: desenvolupament teòric i aplicacions.
  2. Anàlisi i processament d'imatges. Aplicacions a imatges biomèdiques.
  3. Lògica i conjunts borrosos. Funcions d'agregació i connectius lògics. Equacions funcionals. Models per a la presa de decisions.

Tot i que el grup en sí neix el 2017 com ja s’ha comentat, el gruix dels seus membres porta treballant molts anys en els temes abans esmentats i fruit d’aquest treball presenta un volum de resultats considerable. S’ha de destacar per exemple que la seva producció inclou (fins al 2016):

  • Més de 150 articles publicats en revistes amb índex d’impacte (la majoria en el primer quartil de la seva categoria).
  • Més de 70 publicacions en altres revistes i capítols de llibre.
  • Més de 160 comunicacions a congressos (nacionals i internacionals).
  • Una vintena de projectes d’investigació competitius (autonòmics i nacionals).

Com a part de la seva producció, la formació de nous doctors ha estat de sempre, i continuarà sent ara en el grup SCOPIA, un dels objectius principals a tenir en compte. Per una part, l'experiència del grup i la trajectòria dels seus membres doctors avala la capacitat del grup de poder oferir la possibilitat de realitzar tesis doctorals (n’hi ha actualment dues en curs) i, per l’altra, els contactes que el grup SCOPIA manté amb molts altres grups nacionals i internacionals, especialitzats en camps afins al nostre, facilita que qualsevol dels nostres doctorands pugui realitzar alguna estada en algun dels centres corresponents, tant nacionals com estrangers.